Anoroc:s behandling av personuppgifter

Anoroc Revision AB (org. nr 556460-7629), och Anoroc Redovisning AB (org. nr 556566-2524) nedan Anoroc, värnar om våra kunders personliga integritet. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.
Personuppgifter

Anoroc kommer att behandla personuppgifter som erhålls från dig, din arbetsgivare, dina kollegor eller annan, till exempel Bolagsverket, kreditkontrollsföretag, företag som tillhandahåller register för marknadsföringsändamål, eller allmänt tillgängliga källor. Personuppgifterna kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt.
Anoroc kommer att behandla personuppgifter för att:
• Hantera tillgång till tjänster med anledning av att du är kund hos oss
• Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt.
Personuppgifter som behandlas
Vid kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer/, kön, adress, telefonnummer, e-postadress, befattning, avdelningstillhörighet, fakturaadress, kreditbedömningar, anställningsdatum vid nuvarande och tidigare arbetsgivare, arbetslivserfarenhet, betyg och andra intyg.
I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss.
Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga personuppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung. Du kan dock själv ha valt att lämna viss information. Genom att göra detta utgår vi ifrån att du samtycker till att vi behandlar dessa uppgifter i enlighet med de ändamål som anges i denna policy. Vi förutsätter därför att du vill att vi behandlar dessa uppgifter.
Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi kan stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.


När vi stödjer oss på samtycke har du möjlighet att välja mellan tre typer av samtycken; vanligt samtycke och utökat samtycke. Notera att om du väljer att inte lämna ditt samtycke till oss är det inte säkert att vi kan tillhandahålla våra tjänster till dig.
Vi kan komma att använda personuppgifterna för att marknadsföra våra tjänster till dig samt för att sammanställa statistik för analys.

Vår utgångspunkt är att vi endast behandlar personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in. Har vi erhållit ett så kallat utökat samtycke görs ingen gallring såvida inte samtycket återkallas. Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig sparar vi uppgifterna i två år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra avtalet med dig och att vi har ett intresse av att bevara uppgifterna då majoriteten
av våra kunders köpcykel i regel är två år. Laglig grund: Fullgörande av avtal, samtycke och berättigat intresse.

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter. Du har rätt att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.
Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. Anoroc har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse.
Överföring av personuppgifter
Anoroc kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt
uttryckliga tillstånd och godkännande.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.